Verze: 3.99.15      Hráčů: 29
Pravidla     OP     Ochrana osobních údajů     Copyright     Obnovení hesla


Pravidla hry Galaxi: Stargate

1.       Obecná ustanovení

a) tato pravidla jsou závazná a jsou doplněním stávajících Podmínek užívání a Obchodních podmínek

b) přihlášením uživatele (dále jen „hráč“) na účet, hráč potvrzuje, že s pravidly souhlasí a zavazuje se podle nich řídit

c) hráči mohou podávat návrhy na úpravy nebo doplnění těchto pravidel

 

2.       Sdílení herních účtů

a) sdílení účtů je zakázáno, každý hráč je oprávněn využívat pouze jeden herní účet, bude-li hráč využívat účtů více, hrozí trvalé zablokování všech těchto účtů, pokud se hráč připojuje ze školy, herny nebo jiné veřejné sítě, je nutné toto nejprve oznámit příslušnému administrátorovi hry (dále jen „admin“)

b) z jednoho PC můžou hrát i dva a více hráčů, to však pouze v případě, že toto mají výslovně povoleno příslušným adminem hry a tento admin je zavede a následně očistí v Antimulti tabulce

c) pokud se změní počet povolených hráčů z jednoho PC bez toho, aniž by o tom byl admin hry uvědoměn, hrozí VŠEM těmto hráčům smazání jejich herních účtů bez jakékoliv náhrady.

d) hráčům je zakázano přihlašovat se do jiného účtu než do svého (vyjma případů  explicitně povolených adminy - zástup), oba (nebo více) těchto hráčů potom musí vlastnit jeden z prémiových statusů ve hře (Gold , Red)

e) je zakázáno zastupovat účet hráče, který se o něj nemůže po jistou dobu starat, v takovém případě musí hráč použít funkci zmrazení (pokud je dostupná), zastupování herního účtu  může být trestáno smazáním jak pro účet zastupovaného, tak pro účet zastupujícího, výjimku může udělit jen příslušný admin, a to zpravidla dlouho hrajícím hráčům, nebo držitelům premium statusů. O vyjimku může zažádat každý hráč na multi foru a bude individuálně tato žádost posouzena adminy.

f) využívání proxy serverů a jiných nástrojů pro změnu IP adres je přísně zakázáno, v  případě že dotyčnému hráči byly zablokovány účty na serveru pro multi a takový hráč si opětovně založí další účet bez povolení příslušného admina, je toto jednání stále posuzováno jako multiusing a může vést k trvalému zablokování IP adresy na serveru

 

3.       Smazání herního účtu a postihy za následující  jednání

a) hráčův účet (nick) bude obsahovat vulgarismus, výraz s pejorativní příznačností, či jeho název bude jakýmkoliv jiným způsobem urážlivý

b) název herního účtu, osobní informace v profilu účtu, názvy planet a jiné editovatelné prvky ve hře taktéž nesmí obsahovat nacistické, rasistické a jinak nevhodné znaky a nesmí na ně jakýmkoliv způsobem odkazovat, ani jinak naznačovat. V připadě rozporu či nejasnosti o názvu planety rozhoduje výhradně admin.

c) co je a není urážlivé záleží na posouzení adminů

d) hráč bude jakýmkoliv způsobem (referenda, příspěvky na fórech, avatary, atd.) šířit, nebo naopak poškozovat jakoukoliv politickou stranu, společnost, nebo podobnou organizaci

e) hráčův účet bude déle jak 10 dní neaktivní a zároveň nebude zmrazen (platí, pokud je účet v herní frakci)

f) hráčův účet bude déle jak 5 dní neaktivní a zároveň nebude zmrazen (platí, pokud je účet u Zatracených)

g) hráč využívá nedokonalosti a chyby ve hře ku svému prospěchu, na úkor jiných hráčů (bugaření)

h) hráč se pokouší o nabourání se do účtů jiných hráčů

i) hráč si založí účet, který v minulosti náležel jinému hráči a vydává se za něho

j) hráč si zakládá účty velmi podobné účtům administrátorů hry

k) hráč se nevhodně a hrubě chová a vyjadřuje vůči adminům

l) háč porušil některé z těchto pravidel, nebo nařízení kteréhokoliv z adminů které je uvedeno na fóru Oznámení adminů, na Systémovém fóru či v adminské poště,  admini mají právo za porušení těchto pravidel herní účet hráče trvale smazat, nebo hráči udělit jiný trest dle závažnosti prohřešku hráče

 

4.       Adminé

a) admin je zkratkou slova administrátor

b) člověk který ve hře tímto titulem disponuje, se již dlouho zásadním způsobem věnuje vytváření hry, zajišťování jejího chodu a dalšího rozvoje

c) admin je člověk nestranný, kterému nejde o vlastní prospěch ve hře, ale o dobro a rozvoj hry

d) aby admin nemohl být nařčen z předpojatosti, či zaujatosti, neúčastní se aktivně hry, nemůže být tedy členem vedení herní frakce, nemůže se ani aktivně účastnit dalšího dění, nežádá o příspěvky z fondu, neposílá příspěvky do fondu, nevolí, nehlasuje v národních referendech, nebuduje nepřemožitelné impérium a neútočí

e) výše uvedené může admin porušit za předpokladu, že právě testuje funkčnost hry, nebo útočí na hráče který přesáhl momentálně určený limit síly, nebo se jinak provinil proti pravidlům hry nebo proti dobrým mravům

f) kromě herních omezení může admin dělat ve hře prakticky cokoliv

g) admin má právo odvolat nebo jmenovat jakéhokoliv člena frakce do vlády

h) admin má absolutní rozhodovací právo a o jeho rozhodnutích se nediskutuje,je možné přednést další argumenty a tím se snažit admina přesvědčit o nesprávnosti jeho rozhodnutí, avšak v okamžiku, kdy admin prohlásí toto své rozhodnutí za konečné, jsou hráči povinni toto akceptovat

i) pokud jeho rozhodnutí ani potom neakceptují a dožadují se jeho pozornosti k danému tématu, má admin právo tyto hráče potrestat v míře, kterou předem uvedl

j) pokud je možnost a záležitost nespěchá, pak admini vzájemně konzultují svá rozhodnutí mezi sebou, v případě, že se jedná o situaci podle adminova názoru naléhavou, pak má možnost rozhodnout samostatně

k) adminé si vyprošují jakékoliv vulgární útoky na svou osobu, systém hry si pro tyto a další případy ukládá IP adresu hráče, díky které může Policie České republiky vypátrat kohokoliv připojeného i přes proxy servery apod., tímto se adminé brání jakýmkoliv urážkám a pomluvám a kdykoliv mohou tuto IP adresu předat Policii ČR v případě, že chování hráče poruší kterýkoliv zákon ČR a tím se vystavuje trestnímu stíhání

 

5.       Moderátoři a učitelé

a) moderátoři jsou hráči  jako všichni ostatní,  navíc jim však byla adminy přidělena pravomoc mazat příspěvky na všech fórech, kam jako hráči mohou, a také zde udělovat tzv. Ban mlčení, kterými jsou potrestáni hráči porušující pravidla ustanovena v Pravidlech hry - 5.1. Omezení příspěvků na fórech

b) moderátoři se řídí metodikou moderátorů a nařízeními adminů a jejich konání ověřují adminé hry, moderátoři podle této metodiky musí mazat nebo upravovat všechny příspěvky, které porušují pravidla o fórech a také podle tabulky trestů udělovat za tato porušení pravidel ban mlčení na fóru

c) učitelé jsou hráči jako všichni ostatní, řídí se metodikou učitelů a nařízeními adminů a jejich konání ověřují adminé hry

d) status učitele obdrží hráč po prokázání potřebných znalostí systému hry a pravidel

e) úkolem učitelů je aktivně pomáhat hráčům bez ohledu na frakční příslušnost ve hře a  především nováčkům zodpovídat jejich případné dotazy jak na fórech, tak v poště

f) je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškodit moderátora (vyhozením z frakce, upíráním surovinových příspěvků apod.) z důvodu, že moderátor udělil některému hráči Ban mlčení, nebo mu smazal nebo upravil některé příspěvky na fórech  porušení tohoto pravidla bude velmi přísně trestáno

g) činnost moderátorů a učitelů může být adminy vhodným způsobem odměněna, není to však nárokovým pravidlem

 

6.       Veteráni

a) status Veterán je čestným ohodnocením dlouhohrajícího hráče podle obecně uznávaných pravidel fair play

b) vodítkem pro přidělení statusu je odehrání min. 10 herních věků bez delšího přerušení, obecné povědomí v systému hry o fair play přístupu hráče

c) status Veterán je v systému hry nenárokový a záleží pouze na subjektivním posouzení administrátorů hry komu status přidělí, zároveň může být status Veterán hráči kdykoliv odebrán a to i bez udání důvodů

 

7.       Fóra

a) adminé mají přístup na všechna fóra, do pošty a chatu bez omezení,  mají také možnost mazat příspěvky a do jakéhokoliv fóra bez omezení psát, každý kdo na fórum napíše příspěvek nevyhovující pravidlům se musí připravit na to, že tento příspěvek bude smazán, či jinak upraven a pokud admin uzná za vhodné (např. jedná se o opakované porušení pravidel, či hrubé porušení slušného vyjadřování apod.) může přistoupit k dalším trestům (ban na fórum, smazaní planet, surovin, loginu apod.)

b) omezení příspěvků na fórech:

1.  Příspěvky s pejorativní příznačností, obsahující vulgarismy nebo příspěvky urážlivé

2.  Příspěvky opakující se (tzv. flood nebo-li tapetování)

3.  Příspěvky obsahující nevyžádanou reklamu (tzv. spam)

4.  Příspěvky, se souvislou řadou znaků vytvářející  spodní horizontální scrollbar

5.  Příspěvky typu "Ahoj", "Jsem tu", "hmmm", "jj", "njn" atd., a další příspěvky s nulovou informační hodnotou

6.  Příspěvky, které tematicky nezapadají do daného fóra

7.  Příspěvky neobsahující žádný text

8.  Příspěvky propagující jinou hru podobného typu

9.  Příspěvky eroticky, nacisticky, rasisticky, nebo podobným způsobem zaměřeny, nebo obsahující webovou adresu s tímto obsahem. Takovéto příspěvky budou těžce trestány. Toto pravidlo platí i pro POŠTU! Podle uvážení admina bude trestáno i smazáním profilu hráče !

 

8.       Herní pravidla

a) je zakázáno používat dohodnutý odchod z herní frakce k „zatraceným“ a vyhýbat se tak úmyslně válkám, zatracení nejsou herní frakcí jako takovou a slouží především k přechodu hráčů do jiné frace, rovněž plní účel „vyhnanství“ z herní frakce pro neaktivitu daného hráče, nebo jiné prohřešky takového hráče proti své frakci

b) frakce „zatracených“ je rovněž zakázáno držet frakčníé planety (dále jen „RP“),  a příběhové planety (dále jen „PP“), aby se předešlo machinacím spojených s obchodováním mezi ostatními frakcemi

c) je zakázáno útočit na hráče, se kterým má dobýjející shodnou IP adresu a kteří hrají ze stejného PC

d) je zakázáno obchodovat s hráči, kteří mají shodnou IP adresu a kteří hrají ze stejného PC, či stejné sítě (např. školy)

e) pokud jakýkoliv hráč využije nedokonalosti ve hře, ve smyslu chyby ve hře (bugování) a získá tím prospěch, mají admini právo jeho a  všechny jeho případné "spolupachatele" potrestat dle svého uvážení, taktéž mají admini právo dotyčnému hráči, hráčům, či frakci odebrat část prospěchu z bugování, prospěch celý, či navíc udělit hráči zákaz vstupu do hry (ban), nebo frakci uložit pokutu (většinou v určité výši surovin, nebo smazání jednotek v frakčníé armádě) ve výši, kterou sami určí, případně mohou pokuty a tresty kombinovat a slučovat, dle závažnosti provinění, v krajních případech mají admini právo smazat celou frakci a vyřadit ji ze hry až do konce herního věku a z a jakékoliv mazání, které je spojeno s věcmi popsané v tomto bodě, nepřísluší nikomu žádné náhrady škod

f) je zakázáno používat domluvené dobývání planet, pokud chce hráč, či frakce získat planety a nadvládu ve vesmíru, je mu (jí) umožněno tohoto dosáhnout pouze regulérní válkou, nebo obchodem s planetami v rámci sekce „Obchod“

g) má-li hráč v držení RP, nebo Příběhovou planetu (dále jen „PP“), musí mít v držení minimálně 20 dalších nebonusových planet, v opačném případě o ně přijde

h) hráč nesmí svou planetu pojmenovat stejným názvem, který již nosí některá centrální, příběhová nebo frakční planeta

i) v počátku herního věku nejsou vlády frakce nuceny podepsat jakoukoliv smlouvu řešící vztahy

j) frakční válka smí trvat maximálně 48h, minimální doba války pro započítání bodů je 24h

k) po uplynutí lhůty 48h musejí ustat veškeré boje a frakce se musejí domluvit na vztazích a uzavření některé z neválečných smluv

l) nebude-li smlouva mezi dvěma frakcemi uzavřena ani 48h po zahájení války, lze na vyžádání člena vlády nastavit mírovou „adminsmlouvu“ administrátorem hry

m) bude li některá z frakcí útočit i po vypršení lhůty 48h, vystavuje se potrestání administrátorem hry, případně potrestání v podobě placení reparací takto poškozené frakce

n) je zakázáno používat externí programy (včetně souborů JavaScriptu) přidávající nové nebo ovlivňující stávající funkce za účelem získání výhod ve hře, tímto se rozumí i používání programů pro automatické refleshování stránek, trestem je smazání loginu, nebo jiný trest dle uvážení adminů, admini mají taktéž právo po zvážení tohoto porušení pravidel  zakázat hráči přístup do hry (dále jen „ban“), jedinou vyjímkou tohoto pravidla jsou programy, které jsou explicitně povolené správci hry

o) je zakázáno útočit na adminy hry, pokud není stanoveno na OA fóru jinak

p) Pokud herní frakce má méně jak 5 hráčů a celkově méně jak 200 planet, může být frakce rozpuštěna! Hráči z rozpuštěné frakce jsou přesunuty k frakci s nejmenším počtem planet. A to bez nároku na zachované vládní posty.

q) Je zákázáno pojmenovat frakci stejně a i podobně s rasou ve hře.

9.       Závěrečná ustanovení

a) adminé si vyhrazují možnost tato pravidla kdykoliv doplnit, či změnit, v případě že to bude nutné, může být platnost nových pravidel aplikována i zpětně (!), tato pravidla se mohou kdykoliv změnit i za běhu hry, podle momentální situace ve hře

b) za smazání herního účtu hráče na základě výše uvedených bodů, nepřísluší smazanému žádné finanční náhrady a všechny závazky poskytovatele vůči uživateli zanikají

Neomezeny webhosting Postavy.cz Gateworld CZ SG-Portál.eu Fotograf Plzeň StarGate Fallen