Verze: 3.99.15      Hráčů: 27
Pravidla     OP     Ochrana osobních údajů     Copyright     Obnovení hesla


Podmínky užívání a obchodní podmínky
hry Galaxi: Stargate

(dále „obchodní podmínky“, „podmínky“, atd.)
 1. Definice a výklad pojmů
  1. Provozovatel provozovatelem hry je společnost UniAktiv, z.s., sídlem v České republice s adresou Lesní 1131/19 , 312 00, Plzeň , Spisová značka: L 6786 vedená u Krajského soudu v Plzni. IČ: 02445689
  2. Hra hra Galaxi: Stargate dostupná na internetové doméně Galaxi.CZ
  3. Pravidla hry jsou nedílnou součástí těchto podmínek (viz. Přílohy) a upravují podmínky užívání hry Galaxi: Stargate
  4. Uživatel =hráč po registraci a přihlášení do hry, které nelze provést bez souhlasu s těmito podmínkami, se fyzická osoba, která se do hry registrovala, stává uživatelem hry, uživatelem hry může být pouze osoba fyzická, právnická se registrovat nemůže
  5. Uživatelský profil vzniká registrací do hry, hráč se pod tímto profilem (přezdívkou) do hry přihlašuje a také se tímto profilem prezentuje před ostatními hráči v sekcích hry
 2. Předmět smlouvy
  1. Předmětem těchto podmínek je upravení užívání hry Galaxi: Stargate (dle bodu 1. B.), provozované spolkem UniAktiv, z.s. (dle bodu 1. A.). Účelem těchto podmínek je definice práv a povinností vzniklých mezi uživatelem a provozovatelem hry.
  2. Užívání hry upraveno jedině těmito obchodními podmínkami či případně pravidly hry (dle bodu 1. C.), úpravu užívání lze provést pouze písemnou smlouvou či písemným dodatkem mezi uživatelem a provozovatelem hry.
 3. Uživatelé
  1. Užívají hru za účelem zábavy, užívání hry k obohacení se je v rozporu s těmito podmínkami.
  2. Uživatel se zavazuje k dodržování obchodních podmínek a pravidel hry.
  3. Pokud uživatel jedná v rozporu s obchodními podmínkami nebo pravidly hry, vyhrazuje si provozovatel právo smazat jeho uživatelský profil bez varování, udání důvodu a také bez jakéhokoliv nároku na úhradu škody a ani provést reklamaci, protože po smazání služby propadají. (dle bodu 4. A.).
 4. Uživatelský profil
  1. Uživatelský profil ve hře musí splňovat tyto náležitosti, jinak je možné jeho smazání (dle bodu 3. C.):
   1. Nesmí vykazovat/obsahovat erotické, rasistické, vulgární, neetické a jinak společensky nevhodné znaky či podtext.
   2. Musí být spravován pouze jedinou fyzickou osobou, v případě že fyzická osoba spravuje více než jeden uživatelský profil, je možné smazání všech profilů spravovaných touto osobou.
   3. Uživatel smí vlastnit pouze jeden uživatelský profil, v praxi to znamená, že z jednoho PC smí hrát pouze jeden hráč, který se o svůj profil stará sám. Povolení k hraní více hráčů může udělit provozovatel dle pravidel hry.
   4. Uživatel smí spravovat pouze profil, který si sám zaregistroval, nesmí se přihlašovat na cizí profily a ani se o to pokoušet.
   5. Uživatel se musí na svůj uživatelský profil přihlásit minimálně jednou za 10 dnů.
 5. Užívání hry
  1. Užívání hry je bezúplatné, pouze je možné, v rámci hry, za úplatu využívat nadstandardních služeb provozovatele.
  2. Hru je možné užívat pouze pomocí webového prohlížeče (například Firefox, Opera, Google Chrome atd.).
  3. Uživatel si zodpovídá za aktuálnost softwaru a funkčnost hardwaru, který používá k hraní hry, provozovatel tedy nedává žádné záruky optimalizace a dostupnosti hry na softwaru a hardwaru uživatele.
  4. Uživatel nesmí užívat žádné nadstavby prohlížeče, které nejsou přímo povolené či distribuované provozovatelem.
  5. Uživatel hraje hru dobrovolně a bez jakéhokoliv nátlaku ze strany provozovatele a nebude žádat případná odškodnění za škody, které by mu hra způsobila v reálném životě.
 6. Dostupnost hry
  1. Dostupnost hry není provozovatelem žádným způsobem garantována vzhledem k neziskovosti provozovatele, provozovatel tedy nenese odpovědnost za nedostupnost hry a služeb.
  2. Provozovatel pouze čestně prohlašuje, že hru provozuje nejlépe v rámci svých technických možností a snaží se držet zásad slušného jednání vůči svým uživatelům v rámci provozu hry a nadstandardních služeb.
  3. Provozovatel si vyhrazuje právo, v případě chyby, technických potíží nebo z jiných závažných důvodu, odstavit hru nebo jakoukoliv její sekci/součást.
  4. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit přístup do hry v případě hraní ze zahraničí nebo různých nedůvěryhodných anonymních serverů.
 7. Chyby hry
  1. Uživatel i provozovatel si jsou vědomi, že hra může mít skryté vady.
  2. Provozovatel nenese odpovědnost za skryté vady hry.
  3. Pokud je uživatel poškozen skrytou chybou hry, má právo požádat provozovatele, aby chybu opravil a pokusil se mu škodu ve hře nahradit.
  4. Provozovatel se snaží skryté chyby hry opravovat průběžně podle technických možností a její složitosti, negarantuje termíny opravení těchto chyb.
  5. Pokud uživatel narazí na chybu hry, je povinen to okamžitě ohlásit technickému oddělení provozovatele.
 8. Nadstandardní služby
  1. Nadstandardní služby jsou vlastně jakési odměny, které provozovatel nabízí hráči za finanční či jinou podporu hry.
  2. Nadstandardní služby jsou poskytovány dle ceníku ve hře.
  3. Hlavní platební jednotkou ve hře je TechPoint. Techpointy lze směňovat za VIP statusy a další herní další nadstandardní služby.
  4. Techpointy jsou nepřevoditelné do dalšího herního věku.
 9. Zákaz přístupu do hry
  1. V případě závažného provinění proti obchodním podmínkám nebo pravidlům hry či jejich opakovaného porušení je možné fyzické osobě přístup přechodné omezit nebo úplně zakázat (tzv. ban). Toto omezení je možné provést:
   • Na základě uživatelského profilu
   • Na základě IP adresy
  Uživatel se zavazuje, že pokud dojde k těmto opatřením (dle bodu 9.), bude toto opatření respektovat a nebude toto rozhodnutí nijak obcházet.
 10. Reklamace služeb
  1. Pokud nebyly nadstandardní služby (dle bodu 8.) využívány koncem věku (restartem) propadají.
  2. Pokud uživatel narazil na nedostatek služby, musí ji ihned po zjištění písemně reklamovat na adresu provozovatele.
  3. Provozovatel si vyhrazuje za reklamaci či vrácení služby naúčtovat uživateli 50% storno poplatek.
 11. Komunikační systémy
  1. Ve hře je komunikačním systémem fórum a pošta.
  2. Pošta
   1. Provozovatel si vyhrazuje v případě podezření z porušení obchodních podmínek nebo pravidel hry nahlédnout do pošty hráče.
   2. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat jakoukoliv nevhodnou poštu.
  3. Fórum
   1. Provozovatel si vyhrazuje možnost z důvodu chyby, technických potíží nebo jiných závažných důvodů uzavřít fórum ve hře nebo jeho libovolnou část.
   2. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat jakýkoliv nevhodný příspěvek ve hře.
   3. Provozovatel si vyhrazuje právo uživateli zakázat možnost psaní ve hře, pokud nějakým způsobem poruší pravidla fóra.
 12. Obchodní sdělení a ochrana osobních údajů
  1. Provozovatel čestně prohlašuje, že osobní údaje, které mu hráč poskytne, nebude předávat žádným 3. stranám. Údaje budou použity v rámci provozních potřeb provozovatele a s údaji bude zacházeno podle platných zákonů ČR a nařízení Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  2. Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení týkajících se hry, produktů a služeb provozovatele.
 13. Závěrečná ustanovení
  1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a bez upozornění obchodní podmínky a pravidla hry změnit. Proti pravidlům hry se lze odvolat písemným odvoláním na adresu provozovatele. Všechny nesrovnalosti ohledné obchodních podmínek se řeší písemnou formou. Pokud jsou některé body nebo části těchto obchodních podmínek neplatné, není dotknuta platnost účinnost ostatních podmínek.
   Požadavky na email [email protected] budou výřízeny do 30 dnů od doručení.
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu
 z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit
 vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového
 sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:[email protected]
Web: adr.coi.cz
Neomezeny webhosting Postavy.cz Gateworld CZ SG-Portál.eu Fotograf Plzeň StarGate Fallen